top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep Internetowy znajdujący się pod domeną internetową https://fuzurra.com  zwany dalej „Sklep Internetowy” jest Viktoriia Fuzurra.

 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fuzurra@gmail.com lub telefonicznie +48 609 616 799.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.

 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://www.fuzurra.com/regulamin-fuzurra.

 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – Sklep Internetowy działający pod adresem https://fuzurra.com, prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym oraz osoba, która poprosiła o przesyłanie jej Newslettera.

 3. Administrator – osoba, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów, czyli Viktoriia Fuzurra jako właścicielka Sklepu.

 4. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz osoby, która poprosiła o przesyłanie jej Newslettera podając swój adres e-mail, polegająca na wysyłaniu wszelkiego rodzaju informacji o działalności Sklepu.

 5. Konsument  – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz politykę prywatności Sklepu.

 

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien posiadać:

  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  • dostęp do sieci Internet;

  • adres poczty email.

 2. Sklep Internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep Internetowy informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://www.fuzurra.com/polityka-prywatnosci i stanowiącej integralną część Regulaminu.

 

IV. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

 2. Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji dokonanych zakupów jest zgodne ze stanem rzeczywistym wypełnienie formularza zamówienia na stronie https://fuzurra.com, określenie formy płatności i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „ Realizuj zamówienie”.

 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 4. Zamawiający po umieszczeniu określonego produktu lub produktów w wirtualnym koszyku powinien dokonać wypełnienie formularza zamówienia z danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia

 5. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

 6. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

 7. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail z informacją, że produkt został przekazany do kuriera wraz z numerem listu przewozowego i fakturą.

 8. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

 9. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 10. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

  • wybór formy dostawy i płatności;

  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 11. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

 12. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:

 13. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 12., tzn. dokonując zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu przesłanego przez Sklep Internetowy na podany przez Klienta adres email.

 14. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 12., powinien podać:

  • nazwę i ilość produktów;

  • imię i nazwisko odbiorcy;

  • dokładny adres dostawy;

  • numer telefonu kontaktowego;

  • adres e-mail zamawiającego.

 15. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 16. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

  • dane Sklepu Internetowego w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

  • opis produktu;

  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

  • cenę zamówienia =cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);

  • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

  • sposób płatności;

  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni w przypadku Klientów będących Konsumentami;

  • informację o prawie do rękojmi w przypadku Klientów będących Konsumentami;

  • w załączniku przesyłany jest wzór formy odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni znajdujący zastosowanie do Klientów będących Konsumentami.

 17. Sklep Internetowy dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sklepu Internetowego.

 

V. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

  • Płatność za pośrednictwem systemu PayPal, obsługującego płatności bankowe;

  • Płatność zwykłym przelewem bankowym

 2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

VI. Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuje i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

VII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu Internetowego, są to:

  • Kurier DPD.

  • odbiór osobisty

 2. Termin dostawy to 7 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

 5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 6. Towary dostarczane są na terenie całej Unii Europejskiej.

 

VIII. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakupionego towaru z umową, Klient może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy Kodeks cywilny.

 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na fuzurra@gmail.com.

 3. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL : TUTAJ.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji.

 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast niezwłocznie zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 8. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 9. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji w terminie czternastu dni, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej lub tradycyjnej, którego Klient użył w celu złożenia reklamacji, chyba że Klient wskaże inny adres do korespondencji.

 10. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich”, dostępnej pod adresem internetowym:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 11. Klient będący konsumentem w celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności zwrócić się:

a) do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne Oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie  przed jego upływem.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Viktoriia Fuzurra.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 4. Opakowanie stanowi nierozłączną część produktu ze względu na swoją funkcjonalność. Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.

 5. Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne);

  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 9.  Ważne: każda zwracana przez Konsumenta rzecz nie może mieć śladów użytkowania, odczepionych metek oraz innych wad powstałych w czasie, gdy paczuszka znajdowała się u Konsumenta.  

 

 X. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.fuzurra.com.

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 29.11.2018r.

bottom of page